Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • dmoo
 • warmred
 • take-me-to-Scotland
 • empowerbeauty
 • tak-chetnie
 • wiedzmik
 • berrishchoclate
 • Rueda
 • nictuniema
 • zapominanie
 • CarpeDiem16
 • justified
 • strangeee
 • nosceteipsum
 • missDot
 • adamniegadam
 • lekhaim
 • honeybunny
 • annie94
 • anula69
 • becausefuckyou
 • anastasie
 • soupdoup
 • admiralawesome
 • dziewczynkaodnaleziona
 • szaaatan
 • littlemu
 • fearoflove
 • czekoczeko
 • goby
 • abeille
 • grzej
 • atatatatatshjet
 • 01ChevalierDistingue
 • Quebec-Openlife
 • crystallove
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • strangespecters
 • mslemonv
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

2467 b6c4
Reposted fromamatore amatore viamiejmniej miejmniej
3836 1941
Reposted fromwwannie wwannie viaclaudelle claudelle

October 17 2017

person: how is your mental state?

me: 

image
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viaPicki91 Picki91
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaPicki91 Picki91
3300 6526
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoutoflove outoflove
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viaoutoflove outoflove
5680 4926
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
0012 396f
Reposted from2017 2017 viablackheartgirl blackheartgirl
1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viafabuleux fabuleux
4142 093e
Reposted fromcoffee coffee viawrazliwa wrazliwa
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
6493 e608 500
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl